De oprichting van Stichting Dierenbescherming Suriname

Ignit Bekken in De Ware Tijd, Suriname, augustus 2002

Op 1 augustus 2001 is de Stichting Dierenbescherming Suriname [ Suriname Foundation for Animal Protection] opgericht.

Het oprichtingsbestuur wordt gevormd door: Mw. L.M. Bansse-Issa, voorzitter, dhr. K.G. Smit, penningmeester en mw. S.A. Sahdew, secretaris.

De overige bestuursleden zijn dhr. A.R. Zamuel, mw. R.H. Hermelijn en mw. I.G.M. Bekken.
Stichting Dierenbescherming Suriname is gevestigd te Paramaribo, Suriname en opgericht voor onbepaalde tijd.

Het doel is om alles te doen wat in het belang is van de dieren en het dierenleven in Suriname, onder meer door:

dieren te beschermen en te behoeden voor mishandeling;

bij rampen en ongevallen naar vermogen hulp te verlenen aan zieke en gekwetste dieren; ongeneeslijk zieke dieren zo spoedig mogelijk uit hun lijden te verlossen;

voor wat betreft de dieren die vrij in de natuur leven, te voorkomen dat hun natuurlijke verblijfplaatsen worden vernietigd, vergiftigd of verstoord en dat van bepaalde soorten zodanige aantallen worden gevangen of gedood dat zij met uitroeiing worden bedreigd, alsmede te voorkomen dat er wordt gehandeld tegen wetten en regelingen in verband met de bescherming van bepaalde dieren;

voor wat betreft dieren in gevangenschap, huisdieren, vee, pluimvee, etcetera, te bevorderen dat zij goed worden verzorgd en in omstandigheden leven die aanvaardbaar zijn volgens maatstaven van menselijkheid zonder dat op onredelijke wijze of nodeloos pijn of letsel toegebracht wordt, de gezondheid van het dier wordt benadeeld of het dier wordt gekweld.

Stichting Dierenbescherming Suriname zal trachten haar doel te bereiken door:

voorlichting te geven in de meest uitgebreide zin van het woord;

de openbare mening op het gebied van het houden en verzorgen van dieren te bewerken en op te wekken;

mee te werken aan lesprogramma’s voor scholen, kerkgemeenschappen, sociale organisaties en anderen om met hun invloed het doel van de stichting te bevorderen.

lijn

Stichting Dierenbescherming Suriname heeft ervoor gekozen om nog niet officieel naar buiten te treden. De redenen hiervoor zijn tweeledig:

1. het is niet mogelijk om daadwerkelijk in te grijpen wanneer er wantoestanden geconstateerd worden op het gebied van het houden en verzorgen van dieren. De wetgeving is sterk verouderd en dient aangepast te worden. Men is bezig om te inventariseren wat er momenteel aan wetgeving is en om informatie te vergaren uit het buitenland betreffende de wetgeving aldaar, zodat er gerichte acties gevoerd kunnen worden om een en ander gemoderniseerd en aangepast te krijgen.

2. het is niet de bedoeling om afgedaan te worden als een praatgroepje met geweldige plannen ergens in het verschiet. Het is beter om te laten zien dat er gewerkt wordt en dat er plannen in uitvoering zijn wanneer de Stichting zich officieel voor gaat stellen.

lijn

Wat betreft de voorlichting zal er op korte termijn een aanvang gemaakt worden met het samenstellen van informatieve folders en boekwerkjes over

de activiteiten van Stichting Dierenbescherming Suriname,

het houden en verzorgen van huisdieren,

de voordelen van sterilisatie,

het ABC [animal birth control] programma met betrekking tot de straathonden.

Ook zal er gewerkt worden aan lesmateriaal voor de verschillende scholen.

Suriname heeft geen asiel maar de behoefte aan een locatie waar dieren opgevangen kunnen worden, is wel degelijk aanwezig.

Stichting Dierenbescherming Suriname heeft een plan en een begroting gemaakt voor een eenvoudig opvangcentrum zodat in deze dringende behoefte voorzien wordt en een aanvang gemaakt kan worden met de sterilisatie van de straathonden.

Stichting Dierenbescherming Suriname heeft nog een lange weg te gaan om te worden tot een instituut dat zich inzet voor het welzijn van de dieren.

Men heeft Uw hulp en ondersteuning nodig om respect en erkenning te verwerven en om de doelstellingen te kunnen realiseren.

DSB SRG rekening 44.10.076 - DSB Euro/NLG rekening 44.10.084


colostrum dieetvoeding